Skip to content
August 11, 2020
4 minutes

Stadige forbedringer i transportflyten gjennom integrasjon av strategi og gjennomføring

Artikkel av Johan Hellman I selskap som selger eller produserer fysiske produkter, utgjør den direkte transportkostnaden vanligvis minst fem prosent av den totale kostnadsmengden. I tillegg kommer indirekte kostnader som kan oppstå som følge av dårlig fungerende transporter, for eksempel dårlige kundeopplevelser, unødvendig store lager og ineffektivitet. Det er åpenbart at velfungerende transportbehandling er avgjørende, men hvilken innfallsvinkel velger bedriftene på dette området?Lokal innfallsvinkelBeslutninger om transportbehandling flyttes ned i organisasjonen til de som er nærmest den operative virksomheten. Fokus blir da helt naturlig på de daglige prosessene, og disse tilpasses de lokale virksomhetsdelenes behov og forutsetninger. I større organisasjoner flyter dette ofte ut, og behov i andre deler av virksomheten dekkes ikke og det er ingen som følger med på helheten.Global innfallsvinkelEn annen innfallsvinkel er den globale. Beslutningene sentraliseres med fokus på strategiske beslutninger og løsninger i stor skala. Med denne innfallsvinkelen blir det naturlig å se på helheten, men risikoen er at selve gjennomføringen svikter og at de forventede resultatene uteblir. Dette gjelder spesielt fordi det gjerne oppstår konflikter mellom de strategiske målene og den daglige virksomhetens behov. Hvilken retning en bestemt bedrift velger, bevisst eller ubevisst, vil påvirke hvilken type systemstøtte for transportbehandling som etterspørres av organisasjonen. Med den lokale innfallsvinkelen etterspørres tilpassede verktøy med høy driftssikkerhet, god kontakt med transportører og raske utskrifter av etiketter og fraktsedler. Denne typen verktøy mangler imidlertid ofte støtte for parallell bruk på mange fysiske steder, for sentral styring og kontroll. De er også svake når det gjelder strategisk oppfølging og analyse.Optimering, styring og analyseMed den globale innfallsvinkelen vil organisasjonene snarere fokusere på verktøy som er bygget opp rundt optimering, strategisk styring og analyse. Disse verktøyene ser ofte veldig bra ut i teorien, og man kan argumentere på en overbevisende måte for de investeringene som kreves, ved å vise til at transport utgjør en stor kostnadspost. Det kreves rett og slett ikke så mange prosent lavere total transportkostnad for at regnestykket skal gå opp. Utfordringen er imidlertid selve implementeringen, som er en forutsetning for å oppnå de forespeilede resultatene. Det er åpenbart at både den lokale og den globale innfallsvinkelen har sine utfordringer. Å jobbe raskt og effektivt i feil retning er like ille som å jobbe veldig sakte eller ikke i det hele tatt i riktig retning. De virkelig store verdiene realiseres først når strategi og utførelse kombineres og den daglige virksomheten fungerer og utvikles på en måte som fører til langsiktige, gjennomgripende forbedringer. Koble sammen det daglige med det strategiskeEn avgjørende faktor for å løse dette problemet er tilgang til et verktøy som kan koble sammen det daglige og det strategiske. Et transportbehandlingssystem som har et stabilt operativt grunnlag med høy brukervennlighet, men som samtidig er skalerbart i en global virksomhet. Et system som kan gi svar på hvor de store forbedringspotensialene ligger og som gjør det mulig å realisere potensialene. Hvordan ser så et slikt system ut? Hvilke funksjonelle krav skal man stille? Her følger en liste over nøkkelfunksjoner som kan brukes som utgangspunkt:

  • Stabil og brukervennlig infrastruktur, skalerbarhet og mulighet til å distribuere globalt med begrensede ressurser.
  • Et stabilt grunnlag av eksisterende transportørkoblinger, komplett utstyrt med status og korrekte dokumenter, for rask implementering og umiddelbar operativ støtte.
  • Lett og raskt å legge til nye transportørkoblinger for å kunne dekke inn en høy andel av de totale transportflytene.
  • Del av et åpent økosystem med både tekniske og kommersielle muligheter til å integreres sammen med andre verktøy for forskjellige behov, både strategiske og operative.
  • Gode muligheter til å styre interne og eksterne brukere til en optimal atferd.
  • God støtte for analyse og oppfølging.
  • Mulighet til å innhente data fra andre systemer og dele data med dem på en integrert måte.

En stadig forbedringsprosessMed et verktøy som kan levere disse funksjonene, er det mulig å anvende en iterativ arbeidsmåte der innsyn og kontroll kan kombineres i en prosess for stadige forbedringer. Innsyn, operativt og strategisk, gjør det mulig å identifisere forbedringsområder og utforme svært konkrete og presise tiltak for å oppnå forbedring. Kontroll over den daglige operative virksomheten gjør det mulig å iverksette disse tiltakene og realisere identifiserte forbedringer. Tiltakene kan senere vurderes takket være muligheten til innsyn, og gjennom kontroll kan man iverksette justerte tiltak. Dette gjentas i en stadig forbedringsprosess.

Søk